Hướng dẫn thực hiện Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Đánh giá bài viết

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 152/2020/NĐ-CP về công tác quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Quý khách có thể tham khảo thêm:

Giấy phép lao động Dịch vụ giấy phép lao động Giấy phép lao động cho người nước ngoài
Ngày cập nhật 13/05/2021
SỞ NGOẠI VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI
Số: 26 /TTDVĐN-QLLĐ
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định
152/2020/NĐ-CP về công tác quản lý người
lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức,
cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 7 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân Người lao động nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021 và thay thế Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Chính phủ.

Bộ luật Lao động về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài và các cá nhân ở Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 1536/UBND-XH ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nam và tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, Trung tâm Phục vụ đối ngoại – Sở Ngoại vụ tỉnh tổng hợp một số thông tin về những thay đổi liên quan đến tuyển dụng. , quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP để gửi cho bạn nghiên cứu và thực hiện (xem hồ sơ đính kèm).
Cảm ơn sự hợp tác của quý vị với Trung tâm Đối ngoại trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của các bạn trong thời gian tới.
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
(đã ký và đóng dấu)
ĐẶNG THANH PHÚ

Quý khách có thể tham khảo thêm:

Giấy phép lao động Dịch vụ giấy phép lao động Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Nguồn: https://sngv.thuathienhue.gov.vn/?gd=26&cn=28&tc=35467

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.