Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học.

Đánh giá bài viết

Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học. Luật Quốc Bảo, tư vấn, hỗ trợ khách hàng về các điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành như sau:

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

  • Luật doanh nghiệp năm 2014 
  • Luật đầu tư năm 2014 
  • Quyết định 05/2013/QĐ-TTg

2. Nội dung tư vấn:

Trước khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực, việc kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được coi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên khi cá nhân, tổ chức muốn hoạt động trong lĩnh vực này phải: phải: đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định tại Quyết định 05/2013/QĐ-TTg công dân Việt Nam đi du học. Tuy nhiên, trong số 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện hành được quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo luật đầu tư năm 2014, dịch vụ tư vấn du học không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nữa. Điều 74 Luật Đầu tư 2014 quy định về quy định chuyển tiếp như sau:

Quý khách tham khảo thêm:

Thành lập trung tâm tư vấn du học Điều kiện mở trung tâm tư vấn du học Thành lập công ty tư vấn du học

thanh lap trung tam tu van du hoc 21

” Điều 74. Điều khoản chuyển tiếp

1. Nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp. Khi có yêu cầu, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
2. Nhà đầu tư đã thực hiện dự án đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc phải quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này thì không thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục quy định tại Luật này.
3. Điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành trái với quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. ngày 1 tháng 7 năm 2016.
4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư 2014 ngày 28 tháng 6 năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 3125/BGDĐT-ĐTVNN trong đó mô tả các điều kiện hoạt động của dịch vụ tư vấn du học. tại Chương 3 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định công dân Việt Nam đi du học sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2016.

Vì vậy, hiện nay, nếu cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì chỉ cần thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 như thường lệ và trong đơn đăng ký kinh doanh. sau đó cho thấy ngành nghề kinh doanh là tư vấn du học (dịch vụ hỗ trợ giáo dục).

“Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm”.

“Điều 12. Điều kiện đào tạo, bồi dưỡng

1. Trình độ chuyên môn, trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, lý thuyết giảng dạy và thực hành theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học sinh/1 giáo viên/ca.
2. Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp để đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; trụ sở hành chính bộ máy theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học được chiếu sáng đầy đủ ánh sáng, với diện tích tối thiểu 1,5m2/học sinh/ca làm việc.
3. Có sách giáo khoa, tài liệu, trang thiết bị dạy và học theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học và công nghệ.
4. Có khu vực để cán bộ, giáo viên, học sinh nghỉ giải lao, nghỉ ngơi giữa giờ.
5. Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.”
Theo đó, điều kiện chung để bạn thành lập trung tâm ngoại ngữ là phải có kế hoạch thành lập rõ ràng, số lượng giáo viên phải đảm bảo 25 học sinh/1 giáo viên/ca. Phòng học phải có đủ ánh sáng, diện tích tối thiểu 1,5m2/học sinh/ca làm việc. Phải có đủ chương trình giảng dạy, tài liệu và thiết bị giảng dạy phù hợp ‘.
Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm phải đáp ứng các quy định sau:

“Điều 23. Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

1. Giám đốc Trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học về ngoại ngữ, tin học, đã làm việc trong lĩnh vực giáo dục ít nhất 03 năm và được cấp quyết định thành lập trung tâm chỉ định (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc được công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư nhân).
2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ và tin học là 5 năm.
3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư nhân, tuổi của Giám đốc Trung tâm khi được bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.
Theo đó, Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức, khả năng quản lý tốt, có trình độ đại học về ngoại ngữ hoặc khoa học máy tính, đã làm việc trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm. , tuổi của giám đốc trung tâm khi được bổ nhiệm lần đầu tiên không quá 65 tuổi. Nếu bạn chưa tốt nghiệp đại học, bạn không thể trở thành giám đốc của trung tâm, trong trường hợp này bạn có thể thuê hoặc bổ nhiệm người khác đáp ứng các quy định trên làm giám đốc.
Đối với giáo viên bạn thuê để giảng dạy phải đáp ứng các quy định sau:

” Điều 30. Vị trí và chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên

1. Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người chịu trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn thực hành, bao gồm giáo viên thường trực, giáo viên hợp đồng, giảng viên thỉnh giảng.
2. Giáo viên chuyên trách của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về sư phạm. . Giáo viên thỉnh giảng tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”
Như vậy, giáo viên phải có bằng cao đẳng, đại học trở lên phù hợp với chương trình mà họ được giao giảng dạy.

” Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp.

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
a) Cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp có lợi nhuận cho cơ quan, đơn vị mình;
b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và nhân viên trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước trong doanh nghiệp;
d) Lãnh đạo, quản lý chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ người được cử làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
d) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc bị cấm kinh doanh, giữ chức vụ nhất định; thực hiện một số nhiệm vụ hoặc làm một số công việc liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, chống tham nhũng.

Theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Trong đó, theo quy định tại Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng 2005, cán bộ, công chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư thục, trường tư thục, tổ chức nghiên cứu khoa học tư nhân. Do đó, nếu bạn hiện đang làm nhân viên chính phủ, bạn không thể góp vốn để thành lập doanh nghiệp.
Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Các ý kiến tư vấn trên dựa trên các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích của buổi tư vấn này là để các cá nhân và tổ chức tham khảo ý kiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.